دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فنی و مهندسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : وحید   احمدی

پست الکترونیکی : v-ahmadi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی برق الکترونیک

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوگروه مهندسی برق

نوع استخدام : قراردادی

تاریخ استخدام : 1386/09/17

وحید احمدی

محل خدمت:   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مرتبه علمی : استاد

^